Ing. arch. Stanislav Šutvaj, autorizovaný architekt